Regulamin

  1. REGULAMIN
Regulamin sprzedaży kursu „ Jak Sprzedawać Fotowoltaikę”
Dzień dobry!
Jestem Administratorem i jednym z twórców kursu, który możesz kupić pod adresem https://jak-sprzedawac-fotowoltaike.pl
Dane Rejestrowe: Jak Sprzedawać Fotowoltaikę Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem 80-176 Gdańsk, Komedy 44/44, REGON: 386186400, NIP: 7010984616  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000843548
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach
płatności czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem
e-mail:
info@jak-sprzedawac-fotowoltaike.pl
Pozdrawiam
i życzę udanych zakupów

§
1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kurs – kurs pt. „Jak Sprzedawać Fotowoltaikę”, którego twórcą jest Sprzedawca,
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
3) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
4) Operator Płatności – Przelewy24
5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.jak-sprzedawac-fotowoltaike.pl/regulamin
6) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem
https://jak-sprzedawac-fotowoltaike.pl
7) Sprzedawca – Jak Sprzedawać Fotowoltaikę Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem 80-176 Gdańsk, Komedy 44/44, REGON: 386186400, NIP: 7010984616  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000843548

§
2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną
polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursu. Jeżeli
Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną
polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub
usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia.
Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
 
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 
4. Do korzystania z kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 
6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania  i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 
8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 
9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący
może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail info@jak-sprzedawac-fotowoltaike.pl W reklamacji Kupujący
powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać
wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i
poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail
składającego reklamację.
 
10. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 

§
3 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 
  1. Naruszenie praw autora stanowi
  • plagiat i inne naruszenia praw autorskich i pokrewnych (art. 115)
  • bezprawne rozpowszechnianie kursu (art. 116);
  • bezprawne utrwalanie lub zwielokrotnianie (w celu rozpowszechniania) kursu (art. 118);
  • produkcja, obrót, reklama, posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do nielegalnego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń przed nielegalnym odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem (art. 118(1))
  • uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania prawa do kontroli (art. 119).
 
Naruszenie powyższych przepisów grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 
Sprzedawca zastrzega wypłatę odszkodowania na swoją rzecz, za swoją stratę spowodowaną nielegalnym działaniem kupującego w kwocie 50 tysiecy złotych, płatną w ciągu jednego miesiąca od wykrycia naruszenia.
 

§
4 Zakup kursu

1. W celu zakupu kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1) kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
2) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór
sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
3) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
4) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 
2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za kurs
 
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę
o dostarczenie treści cyfrowych w postaci EKursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu
Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 
4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany
w formularzu zamówienia.

§
5 Udostępnienie kursu

1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w
formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 
2. Dla Kupującego zostanie utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o
której mowa w ust. 1 powyżej.
 
3. Dostęp do treści wchodzących w skład kursu jest nieograniczony czasowo.
4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający
jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania
Kupującemu dostępu do kursu.

§
6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 
2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach
Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. Konsument może skutecznie odstąpić od umowy, jeśli przedmiot zakupu w sposób rażący odbiegałby od oficjalnej oferty.
 
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie
później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Zwrot pieniędzy na mocy gwarancji satysfakcji obowiązuje tylko w przypadku, gdy Kursant zastosował się do wszystkich wytycznych i wdrożył je w praktyce. Wdrożenie powinno być kompletne i dotyczyć wszystkich lekcji zawartych w kursie.

Gwarancja satysfakcji trwa 14 dni od momentu zakupu.

§
7 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 
6. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują
zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§
8 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem
realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu
do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 
4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera,
przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca
systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza
Prywatności).
 
5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu
zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się
usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z
zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez
przepisy prawa.
 
6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub
zapisać się do newslettera.
 
8. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
 
9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.jak-sprzedawac-fotowoltaike.pl/polityka-prywatnosci

§
9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści
cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi,
Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań
należy ochrona konsumentów.
 
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument
może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§
10 Pozostałe postanowienia

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw
nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.07.2020r.14 d

Copyright © 2021    Jak Sprzedawać Fotowoltaikę         


Regulamin         Polityka prywatności